Wet Privacy

Coachpraktijk Scherpzicht is veranwoordelijk voor de verwerking van persoongegevens zoals weergegeven in de wet privacy.

Contactgegevens:
Rijnlaan 108
5704 JG Helmond
06 - 28274242

Jolanda Baasaron is de Functionaris Gegevensbescherming van Coachpraktijk Scherpzicht. Zij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Coachpraktijk Scherpzicht verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Coachpraktijk Scherpzicht werkt vanuit christelijke normen en waarden. Bij het intakegesprek wordt er gevraagd waarom je gekozen hebt voor de visie van Scherpzicht. Dit is van belang voor een goede beeldvorming en om in het komende traject goed aan te kunnen sluiten op de beleving van de cliënt.
 • Coachpraktijk Scherpzicht vraagt naar de gezondheid en gebruik van medicatie bij het intakegesprek. Dit is van groot belang om zodanig inzicht te krijgen of een coachingtraject de juiste keuze is of dat een bezoek aan huisarts of een andere specialist beter is voor de cliënt.
 • Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Coachpraktijk Scherpzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en verslaglegging
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Coachpraktijk Scherpzicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De persoonsgegevens worden met de hand genoteerd op het intakeformulier en alleen naam, adres, evt. bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer worden digitaal verwerkt om de facturen te maken en te verzenden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Coachpraktijk Scherpzicht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen voor zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Coachpraktijk Scherpzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Indien er 7 jaar geen contact meer is geweest tussen u en Coachpraktijk Scherpzicht worden je gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Coachpraktijk Scherpzicht verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze bestemd zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Coachpraktijk Scherpzicht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coachpraktijk Scherpzicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website op basis van deze informatie kunnen optimaliseren.

U stemt met uw bezoek aan onze website automatisch in voor het gebruik van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coachpraktijk Scherpzicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Coachpraktijk Scherpzicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlmeldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Coachpraktijk Scherpzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het dossier is volledig handgeschreven en wordt niet gedigitaliseerd. Als je de indruk, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met . Met het ondertekenen van de algemene voorwaarden stemt u in met de Wet privacyverklaring.


©  Coachingpraktijk Scherpzicht. Website: Van Dongen Design - Inloggen